Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

W naszym nadleśnictwie występują 52 gatunki roślin, grzybów i porostów chronionych. Ochroną ścisłą objętych jest 29 taksonów, a ochronie częściowej podlegają 23.
Najcenniejsze gatunki to m.in.:

  • widłaki (Lycopodiaceae),
  • chrobotki (Cladoniaceace),
  • bluszcz pospolity (Hedera helix),
  • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
  • szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa),
  • purchawica olbrzymia (Langermania gigantea),
  • cis pospolity (Taxus baccata).

Na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice stwierdzono występowanie 142 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlega 16 gatunków bezkręgowców, 2 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 92 gatunki ptaków i 10 gatunków ssaków. Ochroną częściową objęte są: 3 gatunki ptaków i 3 gatunki ssaków.

Dumni jesteśmy szczególnie z gniazdujących u nas ptaków drapieżnych: kani czarnej (Milvus migrans) oraz bielika (Haliaeetus albicilla).