Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Potrzebowice z siedzibą w Potrzebowicach 1, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 25 26, e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Potrzebowice możliwy jest pod adresem e-mail: iodpotrzebowice@pila.lasy.gov.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji procesu rekrutacji pracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO)

b. realizacji zatrudnienia pracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO)

c. rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Nadleśnictwa Potrzebowice (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. zawierania i realizacji umów sprzedaży, najmu, dzierżaw, deputatów (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO)

e. zawierania i realizacji pozostałych umów cywilno - prawnych z podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO)

f. realizacji zadań związanych z edukacją przyrodniczo – leśną i promocją wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO)

g. stosowaniu monitoring wizyjnego w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym (art. 6 ust.1 pkt f RODO).

3. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP, w tym Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych. Dodatkowo dane mogą być przekazane odrębnym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub zawartych stosownych umów.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywyane, ustalany jest na podstawie obowiązujących w PGL LP przepisów kancelaryjnych. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 45 dni.

8. Przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz otrzymania ich kopii, osobowych,

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzania, które miało miejsce doi momentu wycofania zgody,

c. prawo przenoszenia swoich danych,

d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 2.