Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.


Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.

Nasiona, z których można wyhodować drzewostany o najwyższej jakości, pozyskiwane są m.in. z drzew doborowych oraz z gospodarczych drzewostanów nasiennych.     

W naszym nadleśnictwie wytypowano trzy drzewa doborowe – sosny o najlepszych cechach – zdrowotności, pokroju pnia, wysokości (fot. Adam Pikuła).

W naszym nadleśnictwie rocznie odnawia się około 160 ha. lasu. Na powierzchniach zróżnicowanych pod względem glebowym i wilgotnościowym wprowadzamy oprócz gatunków głównych (sosna, brzoza) gatunki domieszkowe (jak lipa czy jawor), wzbogacające siedliska. W odnowieniach w maksymalnym stopniu są wykorzystywane wartościowe samosiewy i kępy podrostów. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia np. ze strony szkodników owadzich.

W drzewostanach, w których istnieją możliwości uzyskania odnowienia naturalnego, najpierw starannie przygotowuje się glebę, a później rozluźnia starodrzew, aby do dna lasu docierała odpowiednia ilość światła.

  

Pod osłoną starszego drzewostanu w nadleśnictwie sadzi się rocznie ok. 10 ha młodego lasu (fot. Adam Pikuła).

Nowoposadzony las musi być pielęgnowany, aby w dobrej kondycji doczekać swojej dojrzałości. Każdego roku nadleśnictwo pielęgnuje ok. 120 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 170 ha, czyszczenia późne – na ok. 100 ha. Trzebieże wczesne oraz późne przeprowadzane są corocznie na ok. 1200 ha. Na tak znaczny rozmiar powierzchniowy tego zabiegu wpłynęła konieczność wykonania tego zabiegu na znacznej, ponad 5 tys. ha powierzchni odnowionego pożarzyska z 1992 roku
Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.