Asset Publisher Asset Publisher

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje i sprawuje nadzór nad pracą w nadleśnictwie, reprezentuje firmę na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt spraw prowadzonych przez Dział Gospodarki Leśnej i pracę leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej zajmuje się sprawami związanymi z hodowlą, ochroną lasu (w tym ochroną przeciwpożarową) i ochroną przyrody, zagospodarowania turystycznego. Pracownicy działu zajmują się prowadzeniem całokształtu spraw związanych z pozyskaniem, zrywką i sprzedażą drewna, nadzorem nad lasami prywatnymi, gospodarką łowiecką. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Inżynier nadzoru prowadzi kontrolę nad pracami wykonywanymi w terenie.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych oraz kieruje pracami wykonywanymi w dziale Księgowości.

Dział Finansowo-Księgowy wykonuje prace dotyczące spraw finansowych nadleśnictwa, płacowych i kasowych.

Sekretarz sprawuje nadzór i kieruje pracami w dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Dział prowadzi również sprawy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.