Asset Publisher Asset Publisher

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Przez tereny administrowane przez Nadleśnictwo Potrzebowice przebiegają granice dwóch obszarów chronionego krajobrazu:

  • „Dolina Noteci"- obszar powołany Rozporządzeniem nr 25/07 Wojewody wielkopolskiego z dnia 31 października 2007 r., poprzedzonym Rozporządzeniem nr 5/98 Wojewody pilskiego z dnia 5 maja 1998 r. Opis przebiegu granic określa Załącnzik do ww. rozporządzenia 25/07.obejmuje on fragment unikalnego krajobrazu pradoliny Wisły-Noteci wraz z jej krawędzią i przyległymi wzgórzami morenowymi między Wyrzyskiem i Wieleniem oraz rejon jeziora Margońskiego. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 72 020 ha. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jedynie niewielki, zachodni fragment obszaru (okolice Roska), obejmujący powierzchnię 32,44 ha.
  • „Puszcza Notecka"- obejmuje zachodnią i środkową część Nadleśnictwa Potrzebowice. Cały obszar zajmuje 58 170 ha i swoim zasięgiem obejmuje znaczną część kompleksu leśnego Puszczy Noteckiej z doliną rzeki Miały m.in. zachodnią i środkowa część Nadleśnictwa Potrzebowice, o pow. 11 606,39 ha. Opis granic określa Rozporządzenie nr 5/98 Wojewody pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. Najcenniejsze elementy krajobrazu to: jeden z największych w Europie kompleks wydm śródlądowych, rynnowa dolina Miały, liczne jeziora, rzadkie gatunki zwierząt.