Asset Publisher Asset Publisher

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Nasze nadleśnictwo nadzoruje 4 obwody łowieckie. Gospodarują na nich: Koło Łowieckie "Dzik", Koło Łowieckie "Puszcza", Koło Łowieckie "Puszcza Nadnotecka" oraz Koło Łowieckie "Złota Kielnia". Współpraca z myśliwymi w zakresie gospodarki łowieckiej koncentruje się na poprawie warunków bytowania zwierzyny poprzez m.in. ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej poprzez wprowadzanie do drzewostanów gatunków dzikich drzew i krzewów owocowych.

Fauna leśna na terenie naszego nadleśnictwa jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie,  sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 364 szt., saren 627 szt., a dzików 214 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to zające, lisy, borsuki, jenoty, norka amerykańska, kuny, tchórze i dzikie ptactwo.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Ilość zwierzyny w całym łowisku ma tendencje wzrostowe. Wynika to z tego, że na pożarzysku z 1992 roku powstały młodniki będące dobrym dla niej schronieniem.