Asset Publisher Asset Publisher

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Informujemy, że nasze nadleśnictwo uczestniczy w kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.1 Adaptacja do zmiany klimatu z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w  szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 291 002,58 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 230 087,46 zł

 

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 195 574,34 zł

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Realizacja: W ramach projektu wybudowano 13 obiektów, w tym 2 zastawki oraz 11 progów piętrzących wodę na rowach melioracyjnych oraz rzece Kamiennik, w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych.