Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice ustanowiono 2 użytki ekologiczne na łącznej powierzchni 24,97 ha. Szczegółowym celem ustanowienia użytków ekologicznych jest ochrona śródleśnych zbiorników wodnych z otaczającymi go siedliskami i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Tą formą ochrony przyrody zostały objęte:

 • Jezioro Perskie o powierzchni 6,59 ha, położone w Leśnictwie Przecznik, oddz. 604-d;
 • Jezioro Zgniłe o powierzchni 18,38 ha, położone w Leśnictwie Kaczeniec, oddz. 533-r i 533-o;

Użytki ekologiczne są jedną z form ochrony przyrody.  Ustanawia je rada gminy, w odpowiedniej uchwale podając nazwę, powierzchnię, położenie i zakazy dotyczące obiektu. Podsumowując odgrywają ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, są to powierzchnie biologicznie czynne, które zapewniają funkcjonowanie złożonych systemów przyrodniczych.

Użytek ekologiczny Jezioro Perskie
Użytek ekologiczny został ustanowiony w 2021 roku, to śródleśny zbiornik wodny z otaczającymi go siedliskami i rzadkimi gatunkami roślin  i zwierząt objętych ochroną prawną. Obszar ten jest ważnym obszarem lęgowym i żerowiskiem ptaków wodno-błotnych oraz licznych płazów. Jezioro znajduje się wśród wydm w otoczone jest głównie borem sosnowym oraz lasami olszowymi.

Użytek ekologiczny Jezioro Perskie

Użytek ekologiczny Jezioro Zgniłe
Użytek ekologiczny został ustanowiony w 2021 roku, to jezioro eutroficzne z otaczającymi go siedliskami nieleśnymi i leśnymi oraz rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt objętymi ochroną prawną. Zbiornik silnie zarastający, otoczony terenem bagiennym oraz lasami olszowymi, brzozowymi oraz sosnowymi.
 

Użytek ekologiczny Jezioro Zgniłe

 

W celu zachowania wartości przyrodniczych użytków ekologicznych, wprowadzono na ich terenie następujące zakazy:

 1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
 2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej;
 5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
 11. Umieszczania tablic reklamowych.